ISICAM Sistemleri C Serisi

ISICAM Sistemleri C Serisi

ısı cam CIsıcam Sistemleri, Şişecam Düzcam tarafından üretilen ve/veya satışı yapılan iki veya daha çok sayıda cam plakanın aralarında ortam basıncına uygun kuru hava veya gazları barındıracak şekilde fabrika şartlarında bir araya getirilmesi ile oluşan yalıtım camı ünitesidir.

Performans Tablosu

 

ISICAM-PER-CIsıcam’ın Uygun Olduğu Ulusal / Uluslararası Standartlar

TS 3539 EN 1279 Cam – Yapılarda Kullanılan – Cam Esaslı Yalıtım Birimleri

Kullanılan Hammaddelerin Uygun Olduğu Ulusal / Uluslararası Standartlar

 • Cam
  • Float TS EN 572/2
  • Piyasaya arz ve son kesim boyutlarındaki camlar TS EN 572/8
  • Buzlu TS EN 572/5
  • Temperli TS EN 1215
  • Kısmi temperli TS EN 1863
  • Lamine TS EN ISO1254
  • Kaplamalı TS EN 1096
  • Isıl banyolanmış temperli cam EN 14179
 • Diğer Hammaddeler
  • Isıcam üretiminde; Şişecam Düzcam tarafından hazırlanmış Isıcam Onaylı Malzeme Listesi’nde bulunan butil, polisülfit (thiokol), silikon, poliüretan, nem alıcı ve ara boşluk çıtası (profil) kullanılır. Kullanılan sızdırmazlık malzemelerinin, Isıcam Onaylı Malzeme Listesi’nde yer almak şartıyla başka marka sızdırmazlık malzemeleriyle değiştirilmesi durumunda, TS 3539 EN1279-4 standardının 4.2.2 maddesinde belirtilen ikame şartları yerine getirilmelidir.

Isıcam Kalitesi

 • Isıcam’ın Optik ve Görünüş Kalitesi
  • Noktasal KusurlarIsıcam’ın optik ve görünüş kalitesi TS EN 1279/1’de tanımlanmıştır. Buna göre Isıcam’ı oluşturan camların ilgili standartlarında verilen optik ve görünüş kalitesi geçerlidir.Tek plakaların görünüş ve kalite durumları, yalıtım camı biriminde müsaade edilebilir azami hata sınırını aşmayacak seviyede olduğu için, bu hususla ilgili ilave şart aranmasına gerek yoktur. Bununla beraber daha yüksek bir kabul seviyesi, müşteri ve yalıtım camı birimi imalatçısı arasındaki kalite anlaşmasında yer alabilir.Isıcam’ın doğal yapısında bulunan ve/veya fiziksel özelliği sebebiyle oluşan optik ve görünüş kalitesine ilişkin ayrıntılı bilgiler TS EN 1279/1 Ek C’de verilmiştir.Isıcam’da noktasal kusur olarak TS EN 572/8 piyasaya arz ve son kesim boyutlarındaki camlara uygulanan kabul seviyeleri geçerlidir.Isıcam’da kullanılan float camın son kesim boyutlarında noktasal kusurları için kabul seviyeleri:

ISICAM PER C1
Noktasal Kusur Grupları

 • ISICAM-PER-C2Şişecam Düzcam tarafından üretilen ve/veya satışı yapılan Solar Low-E, Low-E, hat üstü reflektif güneş kontrol kaplamalı camlarla üretilen Isıcam ünitelerinde kaplamada, TS EN 1096 Kaplamalı cam standardındaki toleranslar geçerlidir.
 • Doğrusal (Çizik ve Kazıntı) KusurlarIsıcam’ın optik ve görünüş kalitesi TS EN 1279/1’de tanımlanmıştır. Buna göre Isıcam’ı oluşturan camların ilgili standartlarında verilen optik ve görünüş kalitesi geçerlidir.Tek plakaların görünüş ve kalite durumları, yalıtım camı biriminde müsaade edilebilir azami hata sınırını aşmayacak seviyede olduğu için, bu hususla ilgili ilave şart aranmasına gerek yoktur. Bununla beraber daha yüksek bir kabul seviyesi, müşteri ve yalıtım camı birimi imalatçısı arasındaki kalite anlaşmasında yer alabilir.Isıcam’ın doğal yapısında bulunan ve/veya fiziksel özelliği sebebiyle oluşan optik ve görünüş kalitesine ilişkin ayrıntılı bilgiler TS EN 1279/1 Ek C’de verilmiştir.TS EN 572/8 Piyasaya arz ve son kesim boyutlarındaki camlar standardında bahsedildiği üzere hiçbir doğrusal kusura izin verilmez.TS EN 572/8 Piyasaya arz ve son kesim boyutlarındaki camlar standardında hem noktasal hem de yüzeysel kusurların belirlenmesinde gözlem mesafesi 2 m verilmiş olmasına karşın Isıcam standardında gözlem mesafesi 1 m olarak alınacaktır. Dolayısıyla TS EN 572/8 ve TS EN 1096’da bahsedilen kusurlar 1 m’lik gözlem mesafesinde belirlendiğinde hata olarak kabul edilebilir.
 • Diğer KusurlarBilindiği gibi plaka camlar arasına konulan ayırıcı malzeme ( lusit tozu, kağıt v.b.) camların birbiri ile sürtünmesini önler, rutubet ve sıcaklık değişikliklerine karşı cam yüzeyini korur. Camların arasına konan toz veya kağıt özellikleri itibarıyla, camın kimyasal yapısına zarar vermeyecek bileşimde olup, herhangi bir toz veya kağıt kullanılmaz. Kullanılan tozun kimyasal yapısı kadar tane boyutu da çok önemlidir. Bu nedenle camların arasına konulacak olan kağıt ve toz özel olarak seçilmekte ve kontrol edilerek kullanılmaktadır.Cam plakaların sürtünmesi ile oluşacak noktasal aşınmış bölgelerde, havadaki rutubetin yoğuşması veya ıslanma ile camın kimyasal yapısının bozulması sonucu korozyon hatası oluşur. Korozyon hatası, ileri safhada camda beyaz lekeler halinde görülür. Başlangıç aşamasında ise çıplak gözle görülemeyebilir. Bu nedenle camların zaman zaman yakın mesafeden üzerine buhar tutulması yöntemi ile korozyonun başlayıp başlamadığı kontrol edilmelidir. Isıcam ünitesinde korozyon hatasına izin verilmez. Bu nedenle cam paketlerin depolama ve taşımasına özen gösterilmesi gerekir. Bilhassa kış aylarında cam paketler işletmeye alındığında paket sıcaklığı, ortam sıcaklığına gelinceye kadar paket açılıp işlenmemelidir.Ara boşluğa bakan cam plaka yüzeylerinde toz, kir, macun bulaşığı, parmak izi vs. bulunmamalıdır.Isıcam Kenar Özellikleri
  • CamCam kenarları düz kesilmiş olmalı, camın kırılmasına neden olacak çentik ve pul atması olmamalıdır. Isıl gerilim vb. nedenlerle kırılma ve çatlama riskini azaltmak için lamine camlara çapak alma işlemi (bant rodaj) veya rodaj yapılması tavsiye edilir.
  • Yalıtıcı macun (butil)Düzgün ve özellikle köşelerde olmak üzere kesintisiz çekilmelidir. Butil ağırlığı profilin her iki tarafında da 2,5 g/m olmalıdır. Butil genişliği ise preslenmiş ünitede en az 3 mm olmalıdır.
   Gaz dolgulu ünitelerde ise butil ağırlığı profilin her iki tarafında da en az 3, 0 g/m olmalı, genişliği ise preslenmiş ünitede en az 4 mm olmalıdır.
  • Yalıtıcı ve birleştirici macun polisülfit (thiokol)/silikon/poliüretanProfil kenarından ünite içine kaçmamalıdır. Thiokol/poliüretan boşluğu en az 3 mm, silikon boşluğu ise en az 6 mm’dir. Strüktürel camlamalarda kullanılan Isıcamlarda, projesinde belirlenmiş tasarım kriterleri uygulanır.
   Gaz dolgulu ünitelerde thiokol ya da poliüretan boşluğu en az 4 mm olmalıdır.
  • Ara boşluk çıtası (Profil)Profilde kabul edilebilir sehim 1 metreye kadar çıta boyutu için en fazla ±1 mm, 1 metreden fazla çıta boyutu için en fazla ±2 mm’dir. Profilin ünite içine bakan kenarının cam kenarına olan uzaklığı en fazla 15 mm olmalıdır. Strüktürel camlamalarda kullanılan Isıcam’larda, projesinde belirlenmiş tasarım kriterleri uygulanır.
   Gaz dolgulu ünitelerde bükümlü profil kullanılması tavsiye edilir. Kesimli profil kullanıldığı taktirde klipsilerin profile girdiği köşelerde klipsin üstünün (dış yalıtım macunu ile temas edecek yüzeyinin) bir miktar butille kapatılması gerekir.

  Isıcam’da Basınç Dengeleme Uygulaması

  Isıcam üniteleri, üretim yerindeki atmosferik basınçla montaj yerindeki ve nakliye sırasında geçilen güzergâhtaki atmosferik basınç arasındaki farklılıklara bağlı olarak deformasyona uğrayabilir. Bunu önlemek amacıyla basınç dengeleme işlemi yapılır.

  • Basınç dengelemesi gerektiren haller
   • Isıcam ünitesinin montaj yapılacağı yerin rakımı, üretildiği yerin rakımından; 1200 metre veya daha yüksek ve 500 metre veya daha alçak ise ünite ebadı ve cam kalınlıkları ne olursa olsun üniteye basınç dengeleme işlemi yapılmalı; 700 metreden 1200 metreye kadar daha yüksek ve 300 metreden 500 metreye kadar daha alçak ise ünitenin genişlik/yükseklik oranına bakılarak basınç dengelemesi yapılıp yapılmayacağına karar verilmelidir.
   • Ünitenin montaj yapılacağı yerin rakımına bakılmaksızın; sevk edilirken geçeceği güzergâhta, üretildiği yerin rakımından; 1200 metre veya daha yüksek rakımlı yerlerden geçmesi, 500 metre veya daha alçak rakımlı yerlerden geçmesi durumunda ünite ebadı ve cam kalınlıkları ne olursa olsun üniteye basınç dengelemesi yapılmalı; 700 metreden 1200 metreye kadar daha yüksek rakımlı yerlerden geçmesi, 300 metreden 500 metreye kadar daha alçak rakımlı yerlerden geçmesi durumunda ünitenin genişlik/yükseklik oranına bakılarak basınç dengelemesi yapılıp yapılmayacağına karar verilmelidir.
   • Bu orana bakılması gereken durumlarda:
    Isıcam ünitesinin bir kenarı 700 milimetreden küçük ise bu gibi ünitelerin tamamına genişlik/yükseklik oranına bakılmaksızın basınç dengelemesi yapılır. Örneğin, 1250×695 mm boyutundaki bir Isıcam ünitesine basınç dengelemesi yapılmalıdır.Isıcam ünitesinin genişlik / yükseklik oranı 2 ya da 2’den büyük ise, bu ünitelerin tamamına basınç dengelemesi yapılır. Örneğin,1500 x 720 mm boyutundaki bir ünitenin genişlik / yükseklik oranı 2,1 olduğundan bu Isıcam ünitesine basınç dengelemesi yapılmalıdır.Isıcam ünitesinin genişlik / yükseklik oranı 2’den küçük ise, bu ünitelere basınç dengelemesi yapılmaz. Örneğin,1300 x 720 mm boyutundaki bir ünitenin genişlik / yükseklik oranı 1,8 olduğundan bu Isıcam ünitesine basınç dengelemesi yapılmaz.
  • Basınç dengeleme uygulaması aşağıdaki şekilde yapılır.
   • Basınç dengelemesi yapılacak ünitenin kısa kenar profili (nem alıcı doldurulmamış kenar) bir noktadan uygun bir şekilde delinir.
   • Bu deliğe balon veya subap takılır.
   • Delinmiş olan Isıcamlarla beraber yeterli miktarda butil, dış yalıtıcı macun (siyah ve beyaz macunlar ayrı ayrı) torbalar veya kavanozlar içinde gönderilir.
   • Isıcam’ın montajının yapılacağı yerde, camlar sevk edildikten hemen sonra, delikteki balon veya subap çıkartılır.
   • Kopartılan bir parça butil, bir tornavida üzerinde ısıtılarak yumuşatılıp, çıta üzerindeki delik kapatılır.
   • Temiz bir cam parçası veya seramik üzerinde, 10 ölçek beyaz, 1 ölçek siyah yalıtıcı macun (Thiokol, silikon, poliüretan) homojen olacak şekilde karıştırılır ve butilin üzeri kapatılır.
   • Isıcam, yalıtıcı macun kuruduktan sonra, kapatılan delik üst veya yan kenara gelecek şekilde doğramaya takılır.


     Kullanım Avantajları


     Isıcam Sistemleri C Serisi, Isıcam güvencesiyle üretilen standart düzeyde yalıtım ve tasarruf sağlayan klasik seridir.

     Avantajlar

     Isıcam Sistemleri, Şişecam Düzcam tarafından düzenli olarak denetlenen Isıcam Yetkili Üreticileri tarafından üretilir.

     Isıcam markası üretimde;

     • Cam ve yan malzemelerin uygun kalitede ve miktarda kullanıldığının,
     • Üretimin sürekli olarak uygun şartlarda ve modern teknolojiler kullanılarak gerçekleştirildiğinin güvencesidir.

     Isıcam Sistemleri, üretim kaynaklı hatalara karşı 10 yıl süreyle Isıcam Yetkili Üreticisi’nin garantisindedir.

     Tanım

     Isıcam Sistemleri C Serisi, Isıcam güvencesiyle üretilen standart düzeyde yalıtım ve tasarruf sağlayan klasik seridir.

     Ek Özellikler ile Isıcam’ınızı Kişiselleştirin

     Isıcam C L: Emniyet ve Güvenlik sağlayan Şişecam Lamine Cam kullanılarak üretilen Isıcam ünitesi, ısı yalıtımına ek olarak camın kırılma halinde dağılmasını önleyerek oluşabilecek yaralanmaları engeller.

     Isıcam C AL: Gürültü kontrolü sağlayan Şişecam Akustik Lamine Cam kullanılarak üretilen Isıcam ünitesi, ısı yalıtımına ek olarak ses yalıtımı da sağlayarak gürültü geçişlerini azaltırken, Şişecam Lamine Cam’ın emniyet ve

     güvenlik özelliğine de sahiptir.

     Isıcam C R: Güneş kontrol özelliği sağlayan Şişecam Renkli Düzcam kullanılarak üretilen Isıcam ünitesi, ısı yalıtımına ek olarak bina içine güneş ısısı girişini sınırlar, güneşin aşırı parlaklığını denetler ve klima kullanılan ortamlarda soğutma enerjisi tüketimini, dolayısıyla soğutma giderlerini azaltır.

     Isıcam C RF: Güneş kontrol özelliği sağlayan reflektif camlar Şişecam Tentesol ve Şişecam Tentesol Titanyum kullanılarak üretilen Isıcam ünitesi, ısı yalıtımına ek olarak bina içine güneş ısısı girişini sınırlar, güneşin aşırı parlaklığını denetler ve klima kullanılan ortamlarda soğutma enerjisi tüketimini dolayısıyla soğutma giderlerini azaltır. Reflektif özelliği nedeniyle ışığın kuvvetli olduğu yönden bakıldığında ayna etkisi yaratır. Cam cepheli ticari binalarda görsel bütünlük sağlar.