KVKK

GÜVEN AL CAM ALÜM.MOB.OTO KİRALAMA İNŞAAT

TUR.İHRACAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

     6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni

 

GÜVEN AL CAM ALÜM.MOB.OTO KİRALAMA İNŞAAT

TUR.İHRACAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

 (Bundan sonra “Güven AL Cam” olarak anılacaktır.) olarak sizlerin kişisel verilerinizin ve özel hayatınızın güvenliğini oldukça önemsiyor ve mahremiyetinize saygı duyuyoruz. Bu itibarla tüm kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, hangi koşullarda elde edildiğini, nasıl işlendiğini, korumak konusundaki hassasiyetimizi ve bu kişisel bilgileriniz ile ilgili haklarınızı aşağıda bilginize sunuyoruz.

 

Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde geçen;

 

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

 

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi  Gazete’de  yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”):

 

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

 

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

 

b) İşlenen Kişisel Veri Grupları

KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenecek kişisel veri kategori ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:

 

Kimlik Bilgileri: Adı-soyadı, TC Kimlik Numarası, Doğum yeri ve tarihi, Uyruk, T.C Kimlik numarası, Pasaport Numarası

 

İletişim Bilgileri: Adres, Telefon numarası, e-posta adresi

 

Finansal Bilgileri: Banka hesap bilgileri, Kredi Kartı Bilgileri

 

Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Fotoğraf, Sigara kullanım bilgisi, Alerjen Durumu Bilgisi ve İlaç kullanım bilgisi, Sendika Üyeliği

 

Diğer: Araç plaka bilgisi, Kamera kaydı, İmza, IP adresi, Web sitesi ziyaret verileri

 

Kişisel verilerin işlenmesi ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder. 6698 sayılı kanun gereği, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, “Kişisel Veri” olarak yukardaki tanım kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla Güven Al cam tarafından izah etmiş olduğumuz şekilde ve resmi mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işlenebilecek, kaydedilebilecek, aktarılabilecek ve saklanabilecektir.

 

Kişisel Verilerinizin Toplanması

 Kişisel verileriniz;

 

Hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle ya da ilgili mevzuatta izin verilen süreyle mevzuata uygun koşullarda saklanmaktadır.

 

Hizmetlerimiz ile ilgili bilgi almak amacıyla çalışanlarımız veya tedarikçilerimize, sözlü, yazılı, elektronik olarak veya matbu formlar ile ilettiğiniz bilgiler aracılığıyla,

Hizmetlerimiz amacı ile web sitemizden veya sosyal medya alanlarımızdan İlgili kişi tarafından form doldurulması, e-posta iletisi gönderilmesi, telefon araması ile iletişime geçilmesi

Fuar, organizasyon, seminer ziyaretlerinde kartvizit paylaşımları ile,

İş yeri güvenliğimizin ve hizmet kalitemizin takibi amacı ile kullandığımız güvenlik kameraları aracılığı ile,

Konuklarımıza vermekte olduğumuz internet hizmetini kullanmanız sırasında sistem altyapımızın yaptığı kayıtlar aracılığı ile

Fatura ve tahsilat işlemleri sırasında tarafımıza aktardığınız veriler aracılığı ile

Tedarikçimiz olmak için tarafımıza ilettiğiniz bilgiler aracılığı ile

Tarafımıza; sözlü, doldurulan form, iş başvuru siteleri, İŞKUR, özgeçmiş vb şahsen veya elektronik yollar ile ilettiğiniz tüm bilgi ve belgeler aracılığı ile, toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

Kişisel verileriniz;

 

KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen

 

.a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 

.b) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 

.c) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 

.d) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

 

hukuki sebepleri dahilinde kapsamında işlenecektir. Bu kapsamda yer almayan tarafınıza ürün ve hizmetlerimiz hakkında SMS, e-posta vb. kanallarla bilgi gönderilmesi için tarafınızdan açık rıza istenecektir.

 

Etkin bir müşteri hizmetinin sunulabilmesi,

Hizmet ve tekliflerin sunulması,

Her türlü pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yürütülebilmesi,

Güven Al Cam ‘ın ticari güvenilirliğinin sağlanabilmesi,

İstek, talep ve şikayetlerin cevaplanarak çözümlenmesinin sağlanması,

Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde Müşterilere ve Ziyaretçilere destek hizmetinin sağlanması,

Güven Al Cam ile iş ilişkisi içinde bulunan kişiler ile irtibat sağlanması,

Pazarlama, uyum yönetimi, satıcı/tedarikçi yönetimi,

Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,

Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,

Çalışanların Veri Sahibi bilgilerine erişim yetkilerinin planlanması ve icrası,

Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması,

Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

Açık rızanızın alınması kaydı ile tarafınıza ürün ve hizmetlerimiz hakkında SMS, e-posta vb. kanallarla bilgi gönderilmesi,

Hizmet kalitemizin iyileştirilmesi amaçlı istatistiki veri olarak kullanılması,

İşe alım süreçlerinin gerçekleştirilmesi

Kanunda öngörülen arşiv ve saklama faaliyetlerinin yerine getirilmesi,

İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,

İlgili/yetkili kamu kuruluşlarına bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi,

Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, bilgi ve fiziksel güvenlik süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

Amaçları ile işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Saklanması

Yukarıda toplanma ve işlenme şartlarının izah edildiği kişisel verileriniz, Güven Al Cam nezdinde yer alan muhasebe yazılımı üzerinde ve matbu olarak tutulmakta ve KVKK “Teknik ve İdari Tedbirler Kılavuzu” yönergeleri doğrultusunda gizli olarak saklanmaktadır. Kişisel verileriniz bu belgede belge de belirtilen kişi ve koşullar haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

 

Güven Al Cam, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nın 12. maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılım anlamında tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

 

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Güven Al Cam olarak, kişisel verilerin işleme amacının ortan kalkması, kanunlar ve ilgili mevzuatlar kapsamında belirlenen zorunlu saklama sürelerinin dolmasıyla bilirlikte mevcut kişisel verileri imha politikamız doğrultusunda imha etmekteyiz

 

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda açıklanan amaçlarla KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri ve ilgili düzenlemeler kapsamında, kanunen sağlamakla yükümlü olduğumuz hizmetlerin ifası ve kayıt altına alınması amaçlı aşağıdaki ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılmaktadır.

 

Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla, gerekmesi halinde noter, maliye bakanlığı, icra daireleri ve/veya mahkemeler ile paylaşılabilecektir.

İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile Avukatlık Kanunu md:36’ya göre sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.

Ayrıca veri aktarımı gereken durumlarda, aktarılmasını gerektiren sebeple sınırlı olmak kaydıyla yurt içindeki hizmetlerinden faydalanılan, bilgi teknoloji, arşiv, matbaa, transfer, etkinlik firması gibi hizmet sağlayıcılara ve iş birliği içerisinde olduğumuz diğer üçüncü tüzel kişilere, belli gizlilik anlaşması koşulları içerisinde aktarılmaktadır.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Yukarıda sayılan amaçlarla verileriniz işlenir, güvenle saklanır ve yasal mevzuat ve açık rızanız dışında 3. Kişilerle kesinlikle paylaşılmaz. TTK, VUK, SGK, İŞ Kanunu, ISG Kanunu gibi yasal mevzuattan kaynaklı yükümlülükler gereği yetkili kamu kurum/kuruluşlarına, finansal riskleri değerlendirmek amacıyla aracı finans kuruluşlarına, denetim süreçlerinin yürütülmesi amacıyla bağımsız denetim firmalarına, iş seyahatleri ve organizasyon, ödüllendirme süreçlerinde aracı/acente hizmeti veren kurumlara, iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, bağlı grup şirketlerimize ve iş süreçlerimizde destek aldığımız yerel/uluslararası kuruluşlara, hukuki dayanaklar ve rızanız çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında kişisel verileriniz konusundaki haklarınız aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

 

Tarafımızda hangi bilgilerin olduğu,

• İşlenip işlenmediğini öğrenme,

• İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;

• İşlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme;

• Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesi talep etme;

• İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini, silinmesi veya yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etme;

• Bu hallerde ya da düzeltme halinde bunların veri aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

• İşlenen verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme;

• Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur.

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili taleplerinizi KVKK’nın 13/1 fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca aşağıdaki “Silme, Değiştirme Talep Formu” nu doldurarak aşağıdaki yollarla tarafımıza iletebilirsiniz. Talebiniz hususunda, talebin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içinde yazılı olarak tarafınıza geri dönüş sağlanacaktır.

 

İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

 

KEPEZ MAH.HURDACILAR CAD.NO:104 KEPEZ/ANTALYA /Antalya TÜRKİYE adresindeki şirketimize bizzat gelerek,

Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,

Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@guvenalcam.com. adresine elektronik posta göndererek

Veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

 

*Güven Al Cam’ın Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

 

GÜVEN AL CAM ALÜM.MOB.OTO KİRALAMA İNŞAAT

 

TUR.İHRACAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

 

Bina girişi ve çalışma alanlarında yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni;

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10 Maddesi ile Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla GÜVEN AL CAM ALÜM.MOB.OTO KİRALAMA İNŞAAT TUR.İHRACAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ.tarafından hazırlanmıştır.

Bina girişi ve çalışma alanlarında güvenliği sağlanması amacı ile görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Bilgi İşlem birimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5.maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması “ ve “ ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılacaktır.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe Göre GÜVEN AL CAM ALÜM.MOB.OTO KİRALAMA İNŞAAT TUR.İHRACAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ. nin KEPEZ MAH.HURDACILAR CAD.NO:104 KEPEZ/ANTALYAadresine Başvuru Formunu, yazılı olarak veya info@guvenalcam.com . e-posta adresine iletebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA, VERİLER İLE İLGİLİ TALEP FORMU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) ve ilgili mevzuat uyarınca “GÜVEN AL CAM CAM DOĞRAMA MOB. İML. İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş. (Güven Al Cam) veri sorumlusuna yazılı olarak başvurarak bilgi edinme hakkınız mevcuttur.

1. AMAÇ

Aşağıdaki başvuru formu ile kişisel verilerinizin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b) İşlenmiş ise bilgi talep etme,

C) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

D) Yurt içinde / yurt dışında paylaşıldığı tarafları öğrenme,

E) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

F) Kanun’un 7 Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

G) Aktarıldığı 3 Kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

H) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

2. BAŞVURU SÜRECİ

Şirketimiz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde değerlendirilir.

İşlemin bir maliyeti yoksa hemen sonuçlandırılabilir ya da ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde,

ücret talep edilerek onay alındıktan sonra sonuçlandırılır. Şirketimiz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir. Başvurunun Şirketimizin hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret İlgili Kişi’ye iade edilir.

3. BAŞVURUNUN İÇERİĞİ

Tarafınızca verilmiş olan bilgilerin doğru ve güncel olması gerekmekte olup, Şirketimiz aşağıdaki form içeriğinde yanlış ya da eksik bilgi verilmesi ya da yetkisiz başvuru sebebiyle doğabilecek taleplerden ötürü sorumluluk kabul etmemektedir. Şirketimiz, kişisel güvenliğiniz açısından, veri güvenliğinizi

sağlamak amacı ile, kimlik tespiti amacıyla tarafınızdan ilave bilgi ve belge (örn. Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etmektedir

4. İSTİSNAİ HALLER

Aşağıda belirtilen hallerde, kişisel verilerin işlenmesi kanun kapsamında zorunlu olduğu için, bu

konulara ilişkin talep hakkı bulunamayacaktır.

a)Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.

b)Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

c) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

d) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu faaliyetler kapsamında işlenmesi.

e) Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Aşağıdaki durumlarda ise yalnızca oluşan zararın karşılanmasını talep hakkı doğacaktır.

a) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

b) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

c) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

d) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

5. BAŞVURU YÖNTEMİ

KEPEZ MAH.HURDACILAR CAD.NO:104 KEPEZ/ANTALYA adresindeki şirketimize bizzat gelerek,

Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,

Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle ; info@guvenalcam.com adresine elektronik posta göndererek başvurabilirsiniz.